تماس با تیم مشاوره : 02171333110

ماژول صدور قبض

جهت صدور قبض برای مکالمات از این ماژول استفاده میگردد. از موارد استفاده این ماژول می توان به هلدینگ ها ، هتل ها ، بیمارستان ها و … اشاره کرد. به عنوان مثال در هتل ها هنگام خروج مسافر میتوان ریزهزینه مکالمات و قبض مکالمه در مدت اقامت را محاسبه نمود. این ماژول از بخش های زیرتشکیل شده است:

  1. گروه ها
  2. جدول نرخ ها
  3. صدورقبض
  4. ریزهزینه ها

گروه ها

جهت صدور قبض و ارائه ریز مکالمات برای یک گروه از داخلی ها، میتوان گروه تعریف کرد که یک گروه شامل چند داخلی می باشد. در هنگام ساخت گروه 2 قسمت نام گروه و داخلی های مربوط به آن را وارد می کنیم.

جدول نرخ ها

جهت محاسبه نرخ هزینه های تماس از این بخش استفاده میگردد. پارامتر های استفاده شده در این بخش شامل نام مقصد، پیش شماره، مبلغ پایه و مبلغ هر ثانیه مکالمه میباشد .به طور مثال در جدول زیر نرخ هزینه های هر استان و پیش شماره های همراه گنجانده شده است. نکته ای که وجود دارد اینست که اگر پیش شماره ای در جدول نرخ ها تعریف نشود ، سیستم به صورت خودکار از گزینه سایر استفاده می کند.

صدور قبض

در این قسمت با توجه به بازه زمانی و مشخص نمودن داخلی یا گروه می توان قبض صادر کرد. همانگونه که در جدول زیر مشاهده میکنید با توجه به هزینه های درج شده در جدول نرخها قبض صادر شده است. امکان پرینت و یا خروجی اکسل نیز وجود دارد.

ریز هزینه ها

جهت دسترسی به ریز تماس های هر داخلی یا گروه از این بخش استفاده می شود. در قسمت جستجوی پیشرفته با توجه به بازه زمانی و مشخص نمودن داخلی یا گروه ، جزئیات ریز مکالمات به همراه هزینه هر مکالمه مشخص می گردد. همانند بخش های قبلی امکان گزارش گیری با فرمت اکسل وجود دارد.